Adres

Privacystatement GoodWeek B.V.


GoodWeek is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. 

Technische informatie

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. 

 

Cookies

Wij maken gebruik van twee soorten cookies:

 

A. statistische cookies

Deze cookies verzamelen wij om onze website te kunnen verbeteren. De statistische cookies houden bijvoorbeeld bij hoeveel bezoekers onze site heeft en hoeveel tijd zij hierop doorbrengen. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van Google Analytics. De gegevens die aan Google Analytics worden doorgegeven worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt niet doorgestuurd. Bovendien mag Google Analytics de gegevens alleen aan derden geven ingeval zij daar wettelijk toe verplicht is, of wanneer een derde de informatie namens Google Analytics moet verwerken. Google Analytics is aangesloten bij het Privacy Shield en garandeert zo een passend beschermingsniveau voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

 

B. functionele cookies

Onze website is gebouwd op WordPress CMS. Dit systeem plaatst functionele cookies die essentieel zijn om de website goed te laten werken. WordPress controleert hiermee of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses. WordPress voldoet aan de AVG en biedt zodoende een passend beschermingsniveau voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Als u ervoor kiest ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. 

 

Persoonsgegevens van de medewerker (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel)

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website of u zich inschrijft via een van onze intermediairs, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening of de dienstverlening van uw intermediair, waaronder het voeren van een juiste salarisadministratie en personeelsmanagement en om wet- en regelgeving correct na te kunnen komen, waaronder identificatie en bestrijding van fraude. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt. 

GoodWeek verwerkt van de medewerker onder andere de volgende gegevens: 
* NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens; 
* Geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit; 
* BSN-nummer, ID bewijs en verblijfsvergunning; 
* Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie. 

GoodWeek kan de persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. GoodWeek zal tevens persoonsgegevens doorgeven indien zij hiertoe verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Omwille van claims, audits en fiscale verplichtingen is GoodWeek verplicht uw persoonsgegevens te bewaren. De persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk maar in ieder geval na 7 jaar nadat het dienstverband is geëindigd vernietigd.

 

Persoonsgegevens van andere zakelijke relaties

Hiermee bedoelen we de persoonsgegevens van andere dan de medewerkers zoals opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere instanties waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf.

GoodWeek verwerkt deze persoonsgegevens voor: 
* marketingdoeleinden zoals het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten; 
* het onderhouden van een zakelijke relatie en het sluiten en onderhouden van een opdrachtovereenkomst.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. 

GoodWeek kan de van haar andere zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin GoodWeek hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis. 

 

Beveiligingsmaatregelen

GoodWeek doet er alles aan om de persoonsgegevens die zij verwerkt optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens. Indien en voor zover persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, is GoodWeek met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 

 

Inzage en/of wijzigen gegevens

Medewerkers en opdrachtgevers hebben via de online portal toegang tot een groot deel van hun geregistreerde persoonsgegevens. Als u inzage wenst in alle persoonsgegevens die zij verwerken en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw intermediair of contactpersoon bij GoodWeek. 

Voor overige relaties: U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij GoodWeek.

 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming intrekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u schriftelijk een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand over te dragen.

 

Je kunt een verzoek hiertoe indienen bij uw contactpersoon of via info@goodweek.nl.

 

Indien u van mening bent dat GoodWeek niet op juiste wijze omgaat met uw rechten in het kader van de privacywetgeving, dan stellen wij het op prijs indien u hierover met ons contact opneemt. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy beleid? Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek? Neem dan contact met ons op.

 

GoodWeek

Industrieweg 69D,

5145 PB Waalwijk

0416-796222

info@goodweek.nl

 

Wijzigen van dit privacy beleid

GoodWeek houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op … 2018

 

Disclaimer

Aan de inhoud van teksten op onze site dan wel verzonden berichten kunnen alleen rechten ten opzichte van GoodWeek worden ontleend, mits zij door rechtsgeldig ondertekende stukken worden ondersteund. Het zonder toestemming van GoodWeek openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. GoodWeek staat niet in voor het juist of volledig overbrengen van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.